Vol. 1. No. (11) 2020

Published: 2020-10-26

Papers

 • From AES to Dynamic AES

  Download: 275

  Abstract views: 275 / PDF downloads: 157

  Pablo Freyre, Oristela Cuellar, Nelson Díaz, Adrián Alfonso
  11-22
 • Dynamic Cryptographic Algorithms Kuznyechik and Magma

  Download: 278

  Abstract views: 278 / PDF downloads: 132

  Pablo Freyre, Oristela Cuellar, Nelson Díaz, Ramses Rodríguez, Adrián Alfonso
  1-10
 • Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

  Download: 142

  Abstract views: 142 / PDF downloads: 59

  Nguyễn Thanh Sơn
  23-31
 • Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak

  Download: 245

  Abstract views: 245 / PDF downloads: 103

  Nguyễn Văn Long, Lê Duy Đức
  32-45
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card

  Download: 213

  Abstract views: 213 / PDF downloads: 110

  Nguyễn Thanh Tùng
  46-52
 • Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token

  Download: 369

  Abstract views: 369 / PDF downloads: 115

  Vũ Tá Cường, Nguyễn Thành Trung, Lê Đình Hùng
  53-60