Vol. 1. No. (11) 2020

Published: 2020-10-26

Papers

 • From AES to Dynamic AES

  Download: 229

  Abstract views: 229 / PDF downloads: 137

  Pablo Freyre, Oristela Cuellar, Nelson Díaz, Adrián Alfonso
  11-22
 • Dynamic Cryptographic Algorithms Kuznyechik and Magma

  Download: 196

  Abstract views: 196 / PDF downloads: 89

  Pablo Freyre, Oristela Cuellar, Nelson Díaz, Ramses Rodríguez, Adrián Alfonso
  1-10
 • Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

  Download: 122

  Abstract views: 122 / PDF downloads: 43

  Nguyễn Thanh Sơn
  23-31
 • Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak

  Download: 197

  Abstract views: 197 / PDF downloads: 94

  Nguyễn Văn Long, Lê Duy Đức
  32-45
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card

  Download: 187

  Abstract views: 187 / PDF downloads: 96

  Nguyễn Thanh Tùng
  46-52
 • Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token

  Download: 316

  Abstract views: 316 / PDF downloads: 101

  Vũ Tá Cường, Nguyễn Thành Trung, Lê Đình Hùng
  53-60