Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token

Authors

  • Vũ Tá Cường
  • Nguyễn Thành Trung
  • Lê Đình Hùng

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v1i11.72

Keywords:

PKI Token, RSA 2048, generating key pair

Tóm tắt

Tóm tắt—Trong hệ mật mã khóa công khai RSA, tính an toàn của hệ mật phụ thuộc chủ yếu vào việc đảm bảo tính an toàn của khóa bí mật, nên nó thường được lưu trong thiết bị lưu khóa bảo mật PKI Token. Bên cạnh đó, để tăng cường tính an toàn cho khóa bí mật, khóa sẽ được sinh ra ngay trong thiết bị và không thể sao chép ra ngoài, tránh tình trạng lộ lọt khóa. Trong bài báo này, nhóm tác giả giới thiệu giải pháp sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token.

 

Abstract—In the RSA public-key cryptography system, the security of the cryptosystem depends primarily on ensuring the security of the secret key. Therefore, the secret key is usually stored in security token. In addition, to enhance security of the secret key, the key pair are generated inside the device and cannot be copied out, avoiding the disclosure of the secret key. In this paper, we introduce the 2048-bit RSA parameter generation solution on the PKI Token device.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] SafeNet eToken 5110. [02-04-2020]. url: https://www.digisign.ro/uploads/SafeNet-eToken-5110.pdf

[2] Cryptomate64. [02-04-2020]. url: http://www.cryptomate.com/.

[3] RuToken. [02-04-2020]. url: https://www.rutoken.ru/products/all/rutoken-ecp-pki/#spec

[4] National Institute of Standards and Technology. Digital Signature Standard (DSS). [02-04-2020]. url: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/fips/nist.fips.186-4.pdf.

[5] PolarSSL 1.2.10 released. [02-04-2020]. url: https://tls.mbed.org/tech-updates/releases/polarssl-1.2.10-released.

[6] Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, “Handbook of Applied Crytography”, CRC Press, 1996.

[7] Matúš Nemec, “The properties of RSA key generation process in software libraries”, Brno, 2016.

[8] Hoàng Văn Thức, Luận án Tiến sĩ “Hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA và ứng dụng”, 2011.

[9] Christophe Clavier, Benoit Feix, Loïc Thierry and Pascal Paillier, “Generating Provable Primes Efficiently on Embedded Devices”, PKC 2012, LNCS 7293, pp. 372-389, 2012.

[10] Trần Duy Lai, Hoàng Văn Thức, Trần Sỹ Nam, “Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng”, Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin, ISSN 2615-9570, No 01. Vol 01. 2015.

[11] Jørgen Brandt, Ivan Damgård and Peter Landrock, “Speeding up Prime Number Generation”, Advances in Cryptology – ASIACRYPT '91, pp. 440-449.

[12] Jørgen Brandt, Ivan Damgärd, “On generation of Probable primes by incremental search”, Crypto’92, pp. 358-371.

Downloads

Abstract views: 369 / PDF downloads: 115

Published

2020-11-11

How to Cite

Cường, V. T., Trung, N. T., & Hùng, L. Đình. (2020). Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(11), 53-60. https://doi.org/10.54654/isj.v1i11.72

Issue

Section

Papers