Parameters optimization filter for signal processing USB keyboard enamation comprimising

Authors

  • Nguyen Ngọc Vinh Hao
  • Bui Duc Chinh
  • Ngo The Minh

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v1i15.856

Keywords:

Side-channel attack, USB keyboard enamation comprimising, Signal filtering

Tóm tắt

Abstract—Computer peripherals such as
monitors, keyboards can be targets to exploit
information through electromagnetic radiation
side chanel attacks. In order to be able to perform
these attacks on these devices, it is necessary to
use appropriate digital filters to select the
frequency band and reduce the effect of noise on
the useful radiated signal. The article will
introduce the parameter optimization process of
the digital filter in recovering keystrokes from the
radiated signal of the USB keyboard..
Tóm tắt—Các thiết bị ngoại vi của máy tính
như màn hình, bàn phím có thể là mục tiêu để khai
thác thông tin rõ thông qua tấn công phân tích bức
xạ điện từ trường. Để có thể thực hiện được các
tấn công kênh kề này lên các thiết bị này cần sử
dụng các bộ lọc số thích hợp để chọn băng tần và
làm giảm ảnh hưởng của nhiễu đến tín hiệu có ích
thu được. Bài báo sẽ giới thiệu quá trình tối ưu
tham số của bộ lọc số trong việc khôi phục phím
gõ từ tín hiệu bức xạ của bàn phím USB.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dong-ju Sim, Ho Seong Lee, Jong-Gwan Yook,

Kyuhong Sim, “Measurement And Analysis Of

The Compromising Electromagnetic Emanations

From USB Keyboard”, Asia-Pacific International

Symposium on Electromagnetic Compatibility,

Hyo-Joon Choi, Ho Seong Lee, Dong-ju Sim,

“Reconstruction Of Leaked Signal From USB

Keyboards”, IEEE, 2016.

Dong-ju Sim, Ho Seong Lee, Jong-Gwan Yook,

“Measurement and Analysis Of The

Compromising Electromagnetic Emanations

from USB Keyboard”, 7th Asia Pacific

International Symposium on EMC.

Alexandru Boitan, Razvan Bărtușică,

“Compromising Electromagnetic Emanations of

Wired USB Keyboards”, Future Access Enablers

for Ubiquitous and Intelligent Infrastructures,

Martin Vuagnoux, Sylvain Pasini,

“Compromising Electromagnetic Emanations of

Wired and Wireless Keyboards”, Security and

Cryptographu Laboratory, 2007-2009.

Downloads

Abstract views: 0 / PDF downloads: 0

Published

2022-06-08

How to Cite

Hao, N. N. V., Chinh, B. D., & Minh, N. T. (2022). Parameters optimization filter for signal processing USB keyboard enamation comprimising. Journal of Science and Technology on Information Security, 1(15), 127-132. https://doi.org/10.54654/isj.v1i15.856

Issue

Section

Papers