Đánh giá chính xác cận an toàn cho mã xác thực LightMAC

Authors

  • Nguyễn Tuấn Anh TCATTT

DOI:

https://doi.org/10.54654/isj.v7i1.68

Keywords:

pseudorandom function, message authentication code, LightMAC.

Tóm tắt

Tóm tắt— LightMAC là mã xác thực thông điệp được Atul Luykx đề xuất sử dụng trong các môi trường có tài nguyên hạn chế và có cận an toàn không phụ thuộc vào độ dài thông điệp. Thuật toán LightMAC sinh ra nhãn xác thực có độ dài tùy theo yêu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, đánh giá an toàn trong [1] lại sử dụng trực tiếp kết quả dành cho độ dài nhãn xác thực bằng kích cỡ mã khối cơ sở của Dodis [2]. Trong bài báo này, đầu tiên, chúng tôi đánh giá cận an toàn của mã xác thực LightMAC trong trường hợp độ dài nhãn xác thực nhỏ hơn kích cỡ của mã khối cơ sở. Sau đó, sự phụ thuộc vào độ dài thông điệp trong cận an toàn của LightMAC được xem xét lại.

 Abstract— The message authentication code mode, LightMAC, which was proposed to use in resource-constrained environments by Atul Luykx has security bound independ on message length. The tag length in LightMAC algorithm depend on demand of user’s. However, the security analysis’s Atul [1] directly uses the Dodis’s result [2] which presents for the case that tag length is the block size. In this paper, we first evaluate the security bound of LightMAC when tag length is less than the block size. Then, the dependence on the message length of LightMAC’s security bound is reviewed.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Luykx, A., et al. "A MAC mode for lightweight block ciphers". in International Conference on Fast Software Encryption, Springer, 2016.

[2]. Dodis, Y. and K. Pietrzak. "Improving the security of MACs via randomized message preprocessing". in International Workshop on Fast Software Encryption, Springer, 2007.

[3]. Bellare, M., K. Pietrzak, and P. Rogaway. "Improved security analyses for CBC MACs". in Annual International Cryptology Conference, Springer 2005.

[4]. Bellare, M. and P. Rogaway, "Introduction to modern cryptography". Ucsd Cse p. 207, 2005.

[5]. Katz, J. and Y. Lindell, "Introduction to modern cryptography". CRC press, 2014.

Downloads

Abstract views: 75 / PDF downloads: 28

Published

2020-04-09

How to Cite

Anh, N. T. (2020). Đánh giá chính xác cận an toàn cho mã xác thực LightMAC. Journal of Science and Technology on Information Security, 7(1), 59-64. https://doi.org/10.54654/isj.v7i1.68

Issue

Section

Papers