1.
Long NV, Đức LD. Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak. ISJ [Internet]. 2020Nov.11 [cited 2024Jun.23];1(11):32-45. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/93