1.
Cường VT, Trung NT, Hùng L Đình. Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token. ISJ [Internet]. 2020Nov.11 [cited 2024Apr.14];1(11):53-60. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/72