1.
Trung NH, Trung HD, Bình NT. Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp. ISJ [Internet]. 2020Apr.9 [cited 2024Mar.5];9(01):49-56. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/42