1.
Thái TH, Linh H Đình. Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng. ISJ [Internet]. 2020Apr.9 [cited 2024Jun.24];9(01):29-36. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/40