1.
Phương HT, Nam TS. Đánh giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên ước lượng entropy. ISJ [Internet]. 2020Apr.9 [cited 2024Jun.23];8(2):58-6. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/34