1.
Thăng TV, Thức HV. Về một giải pháp cứng hóa phép tính lũy thừa modulo. ISJ [Internet]. 2020Apr.9 [cited 2024May27];8(2):45-51. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/32