1.
Trường N Đào, Tuấn LV. Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn Zn. ISJ [Internet]. 2020Apr.9 [cited 2024Jun.24];8(2):1-9. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/27