1.
Lai TD, Thức HV, Nam TD. Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng. ISJ [Internet]. 2021Sep.10 [cited 2023Jun.3];1(1):7-14. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/170