1.
Cường VT, Phúc LH. Xây dựng giải pháp trao đổi khóa IKEv2 sử dụng NIOS II trên FPGA . ISJ [Internet]. 2022Jan.12 [cited 2023Feb.3];1(13):62-70. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/138