1.
Linh H Đình, Chí Đỗ Đại, Phương TM. Tính độc lập giữa các phép kiểm tra thống kê trong NIST SP 800-22. ISJ [Internet]. 2022Jan.12 [cited 2022Jul.4];1(13):21-34. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/132