1.
Anh NT, Phong TQ. Mối liên hệ giữa tính nhận biết tiền ảnh và một số tính chất mật mã khác của hàm băm. ISJ [Internet]. 2022Jan.12 [cited 2023Jun.3];1(13):12-20. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/128