1.
Linh HD, Lượng TT. Một số cải tiến cho các kiểm tra thống kê tính ngẫu nhiên sử dụng so khớp mẫu. ISJ [Internet]. 2022Jan.12 [cited 2022Jul.4];1(13):49-61. Available from: https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/115