Thái, Trần Hồng, and Hoàng Đình Linh. “Một cải tiến cận an toàn kháng Va chạm Cho lược đồ Hirose Trong Mô hình Mã pháp Lý tưởng”. Journal of Science and Technology on Information security 9, no. 01 (April 9, 2020): 29-36. Accessed June 23, 2024. https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/40.