Linh, Võ Đình. “Xây dựng lược đồ chữ Ký số an toàn từ các lược đồ định Danh”. Journal of Science and Technology on Information security 8, no. 2 (April 9, 2020): 27-33. Accessed June 24, 2024. https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/30.