Trường, Nguyễn Đào, and Lê Văn Tuấn. “Về một giải pháp nâng Cao độ an toàn Cho lược đồ chữ Ký số Trong vành hữu hạn Zn”. Journal of Science and Technology on Information security 8, no. 2 (April 9, 2020): 1-9. Accessed March 5, 2024. https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/27.