Lai, Trần Duy, Hoàng Văn Thức, and Trần Duy Nam. “Thuật toán Sinh số Nguyên tố tất định hiệu Quả Trên thiết bị Nhúng”. Journal of Science and Technology on Information security 1, no. 1 (September 10, 2021): 7-14. Accessed May 27, 2024. https://isj.vn/index.php/journal_STIS/article/view/170.