Sơn, N. T. “Số Nguyên tố an toàn Trong các Giao thức DH-KE”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 1, no. 11, Nov. 2020, pp. 23-31, doi:10.54654/isj.v1i11.97.