Long, N. V., and L. D. Đức. “Đề xuất S-hộp Có tính chất mật Mã tốt Cho hoán vị của hàm băm Keccak”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 1, no. 11, Nov. 2020, pp. 32-45, doi:10.54654/isj.v1i11.93.