Trung, N. H., H. D. Trung, and N. T. Bình. “Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee Và IoT Trong giám sát nước thải công nghiệp”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 9, no. 01, Apr. 2020, pp. 49-56, doi:10.54654/isj.v9i01.42.