Khánh, T. V., and N. T. Vinh. “Giải pháp bảo mật đầu cuối Cho điện thoại Di động”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 9, no. 01, Apr. 2020, pp. 37-48, doi:10.54654/isj.v9i01.41.