Phương, H. T., and T. S. Nam. “Đánh Giá độ mạnh mật khẩu sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt dựa Trên ước lượng Entropy”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 8, no. 2, Apr. 2020, pp. 58-68, doi:10.54654/isj.v8i2.34.