Long, N. V., and H. V. Thức. “Một giải pháp cứng hóa phép nhân điểm Elliptic Trên trường GF(p)”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 8, no. 2, Apr. 2020, pp. 52-57, doi:10.54654/isj.v8i2.33.