Linh, V. Đình. “Xây dựng lược đồ chữ Ký số an toàn từ các lược đồ định Danh”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 8, no. 2, Apr. 2020, pp. 27-33, doi:10.54654/isj.v8i2.30.