Cường, V. T., and L. H. Phúc. “Xây dựng giải pháp Trao đổi khóa IKEv2 sử dụng NIOS II Trên FPGA ”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 1, no. 13, Jan. 2022, pp. 62-70, doi:10.54654/isj.v1i13.138.