Linh, H. Đình, Đỗ Đại Chí, and T. M. Phương. “Tính độc lập giữa các phép kiểm Tra thống Kê Trong NIST SP 800-22”. Journal of Science and Technology on Information Security, vol. 1, no. 13, Jan. 2022, pp. 21-34, doi:10.54654/isj.v1i13.132.