[1]
N. T. Sơn, “Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE”, ISJ, vol. 1, no. 11, pp. 23-31, Nov. 2020.