[1]
N. T. Tùng, “Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card”, ISJ, vol. 1, no. 11, pp. 46-52, Nov. 2020.