[1]
V. T. Cường, N. T. Trung, and L. Đình Hùng, “Cài đặt thuật toán sinh tham số RSA 2048 bit trên thiết bị PKI Token”, ISJ, vol. 1, no. 11, pp. 53-60, Nov. 2020.