[1]
N. H. Trung, H. D. Trung, and N. T. Bình, “Mã hóa dữ liệu AES đường truyền kết nối ZigBee và IoT trong giám sát nước thải công nghiệp”, ISJ, vol. 9, no. 01, pp. 49-56, Apr. 2020.