[1]
T. H. Thái and H. Đình Linh, “Một cải tiến cận an toàn kháng va chạm cho lược đồ Hirose trong mô hình mã pháp lý tưởng”, ISJ, vol. 9, no. 01, pp. 29-36, Apr. 2020.