[1]
N. V. Long, “Phân tích các thành phần mật mã trong hoán vị Keccak-p”, ISJ, vol. 8, no. 2, pp. 34-45, Apr. 2020.