[1]
V. Đình Linh, “Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh”, ISJ, vol. 8, no. 2, pp. 27-33, Apr. 2020.