[1]
N. Đào Trường and L. V. Tuấn, “Về một giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ ký số trong vành hữu hạn Zn”, ISJ, vol. 8, no. 2, pp. 1-9, Apr. 2020.