[1]
V. T. Cường and L. H. Phúc, “Xây dựng giải pháp trao đổi khóa IKEv2 sử dụng NIOS II trên FPGA ”, ISJ, vol. 1, no. 13, pp. 62-70, Jan. 2022.