[1]
H. Đình Linh, Đỗ Đại Chí, and T. M. Phương, “Tính độc lập giữa các phép kiểm tra thống kê trong NIST SP 800-22”, ISJ, vol. 1, no. 13, pp. 21-34, Jan. 2022.