[1]
H. D. Linh and T. T. Lượng, “Một số cải tiến cho các kiểm tra thống kê tính ngẫu nhiên sử dụng so khớp mẫu”, ISJ, vol. 1, no. 13, pp. 49-61, Jan. 2022.