Long, N. V. and Đức, L. D. (2020) “Đề xuất S-hộp có tính chất mật mã tốt cho hoán vị của hàm băm Keccak”, Journal of Science and Technology on Information security, 1(11), pp. 32-45. doi: 10.54654/isj.v1i11.93.