Tùng, N. T. (2020) “Phân tích, đánh giá hiệu quả các phương pháp mặt nạ chống tấn công DPA cho AES trên Smart Card”, Journal of Science and Technology on Information security, 1(11), pp. 46-52. doi: 10.54654/isj.v1i11.91.