Khánh, T. V. and Vinh, N. T. (2020) “Giải pháp bảo mật đầu cuối cho điện thoại di động”, Journal of Science and Technology on Information security, 9(01), pp. 37-48. doi: 10.54654/isj.v9i01.41.