Thăng, T. V. and Thức, H. V. (2020) “Về một giải pháp cứng hóa phép tính lũy thừa modulo”, Journal of Science and Technology on Information security, 8(2), pp. 45-51. doi: 10.54654/isj.v8i2.32.