Long, N. V. (2020) “Phân tích các thành phần mật mã trong hoán vị Keccak-p”, Journal of Science and Technology on Information security, 8(2), pp. 34-45. doi: 10.54654/isj.v8i2.31.