Linh, V. Đình (2020) “Xây dựng lược đồ chữ ký số an toàn từ các lược đồ định danh”, Journal of Science and Technology on Information security, 8(2), pp. 27-33. doi: 10.54654/isj.v8i2.30.