Lai, T. D., Thức, H. V. and Nam, T. D. (2021) “Thuật toán sinh số nguyên tố tất định hiệu quả trên thiết bị nhúng”, Journal of Science and Technology on Information security, 1(1), pp. 7-14. doi: 10.54654/isj.v1i1.170.