Linh, H. Đình, Chí, Đỗ Đại and Phương, T. M. (2022) “Tính độc lập giữa các phép kiểm tra thống kê trong NIST SP 800-22”, Journal of Science and Technology on Information security, 1(13), pp. 21-34. doi: 10.54654/isj.v1i13.132.