Cường, Vũ Tá, Nguyễn Thành Trung, and Lê Đình Hùng. 2020. “Cài đặt thuật toán Sinh Tham số RSA 2048 Bit Trên thiết bị PKI Token”. Journal of Science and Technology on Information Security 1 (11):53-60. https://doi.org/10.54654/isj.v1i11.72.