Khánh, Trần Văn, and Nguyễn Thành Vinh. 2020. “Giải pháp bảo mật đầu cuối Cho điện thoại Di động”. Journal of Science and Technology on Information Security 9 (01):37-48. https://doi.org/10.54654/isj.v9i01.41.